Press Release - Starbucks Decision Has Negative Impact on Dutch Investment Climate

21-10-2015

Please see Dutch version below.
 STARBUCKS DECISION HAS NEGATIVE IMPACT ON DUTCH INVESTMENT CLIMATE

The American Chamber of Commerce in the Netherlands, AmCham, is concerned about the decision of the European Commission on state aid in the Starbucks case. The Commission's verdict is ambiguous and can have significant adverse consequences for the Dutch business climate, says Arjan van der Linde, Chairman of AmCham Tax Committee. He urges the Dutch government to appeal.

The European Commission takes the view that the Netherlands has favored the US coffee shop giant Starbucks by determining the profits of Starbucks Manufacturing BV too favorably. The Commission rejects the transfer pricing method used by the Dutch tax authorities as being artificial and complex. The Commission believes that in determining the transfer price, market prices should be used (CUP method). Because the TNMM method was used in the case of Starbucks, there is - according to the Commission - a selective advantage for Starbucks.

The American Chamber of Commerce in the Netherlands, AmCham, is concerned about this development. OECD rules for setting internal transfer prices constitute an international standard whereby double taxation is prevented. These rules require that each transaction is assessed on the basis of the most appropriate transfer pricing method. The TNMM method can be used to establish an at arm’s length remuneration for production activities, such as those of the Dutch coffee roaster Starbucks Manufacturing BV, and is widely used internationally.

"This decision is a staggering," says Arjan van der Linde, Chairman of AmCham’s Tax Committee and fiscal spokesman for AmCham. "By disregarding OECD rules, the European Commission is creating considerable uncertainty about the tax implications for foreign investment in the Netherlands. This has a direct effect on new investments and future employment. Uncertainty about such a fundamental component of an investment is unacceptable for many companies," predicts Van der Linde.

He also highlights the expertise of the Dutch tax authorities, "The Dutch tax authorities have years of experience with the application of OECD rules and work thorough and carefully in considering transfer pricing requests.  A separate APA practice exists.  In addition, the Dutch tax authorities are consistent in their approach, with all sorts of coordination groups looking over the shoulder of the inspector. This thorough approach cannot simply be cast aside."

AmCham urges the Dutch government to appeal the decision of the European Commission. To prevent interim uncertainty regarding the application of the OECD rules in the Netherlands, AmCham also urges the Dutch government to enter into direct dialogue with the European Commission. Van der Linde: "The starting point should be that the Commission commits to harmonization of direct taxation within the EU on the basis of an anti-BEPS-directive and not through a disruptive autonomous interpretation of the widely accepted OECD rules."

About AmCham
The American Chamber of Commerce in the Netherlands (AmCham) represents the international business community in the Netherlands since 1961. Over thirty tax directors of American and/or multinational companies participate in AmCham’s Tax Committee. US companies generate approximately 450,000 jobs in the Netherlands.

 


 

STARBUCKS UITSPRAAK HEEFT NEGATIEVE GEVOLGEN VOOR NEDERLANDS INVESTERINGSKLIMAAT

De Amerikaanse Kamer van Koophandel in Nederland, AmCham, maakt zich ernstig zorgen over de uitspraak van de Europese Commissie inzake het verlenen van staatssteun aan Starbucks. Het oordeel van de Commissie is onterecht en kan grote negatieve gevolgen hebben voor het Nederlandse vestigingsklimaat, aldus Arjan van der Linde, voorzitter van het AmCham Tax Committee. Hij roept de Nederlandse regering op om bezwaar aan te tekenen.

De Europese Commissie is van mening dat Nederland de Amerikaanse koffiewinkelgigant Starbucks heeft bevoordeeld door de winst van Starbucks Manufacturing BV te laag vast te stellen. De Commissie verwerpt de door de Nederlandse Belastingdienst gehanteerde transfer pricing methode als zijnde kunstmatig en complex. De Commissie stelt dat bij het bepalen van de interne verrekenprijs gebruik gemaakt zou moeten worden worden van marktprijzen (CUP-methode). Omdat bij Starbucks echter de zogenaamde TNMM-methode is gehanteerd, is er volgens de Commissie sprake van een selectief voordeel voor Starbucks.

De Amerikaanse Kamer van Koophandel in Nederland, AmCham, is zeer bezorgd over deze ontwikkeling. OECD-regels voor het vaststellen van interne verrekenprijzen vormen een internationale norm waardoor dubbele belasting in belangrijke mate wordt voorkomen. Deze regels schrijven voor dat elke transactie op basis van de meest geschikte verrekenprijsmethode wordt beoordeeld. De TNMM methode kan goed worden toegepast voor het vaststellen van een zakelijke beloning voor productieactiviteiten, zoals bij de Nederlandse koffiebranderij van Starbucks Manufacturing BV en wordt internationaal veel gebruikt.

“Deze uitspraak is ontluisterend,” zegt Arjan van der Linde, voorzitter van het AmCham Tax Committee en fiscaal woordvoerder van AmCham. "Door de OECD-regels af te doen als kunstmatig en complex en deze naast zich neer te leggen, creëert de Europese Commissie grote onzekerheid over de fiscale gevolgen voor buitenlandse investeringen in Nederland. Dit heeft een direct effect op nieuwe investeringen en toekomstige werkgelegenheid. Onzekerheid over zo'n wezenlijke component van een investering is voor veel bedrijven onacceptabel", voorspelt Van der Linde.

Hij wijst ook op de expertise van de Nederlandse fiscus: "De Nederlandse Belastingdienst heeft jarenlang ervaring met de OECD-regels en gaat immer grondig te werk bij het behandelen van verrekenprijsverzoeken. Er is zelfs een aparte APA-praktijk voor. Daar komt bij dat de Belastingdienst consistent is in haar aanpak, met allerhande coördinatie- en kennisgroepen die over de schouder van de inspecteur meekijken. Deze gedegen manier van werken kan niet zomaar terzijde worden geschoven."

AmCham roept de Nederlandse regering op om bezwaar te maken tegen de beslissing van de Europese Commissie. Om tussentijds onzekerheid over de toepassing van de OECD-regels in Nederland te voorkomen, roept AmCham de Nederlandse regering bovendien op om direct in dialoog met de Europese Commissie te treden. Van der Linde: "Uitgangspunt moet zijn dat de Commissie zich committeert aan harmonisatie van directe belastingen binnen de EU op basis van een anti-BEPS-richtlijn en niet via een ontwrichtende eigen interpretatie van de wereldwijd geaccepteerde OECD-regels."

Over AmCham
De Amerikaanse Kamer van Koophandel in Nederland / American Chamber of Commerce in the Netherlands (AmCham) vertegenwoordigt sinds 1961 het internationale bedrijfsleven in Nederland. In het AmCham Tax Committee zijn ruim dertig tax directors van Amerikaanse en/of multinationale ondernemingen vertegenwoordigd. Amerikaanse bedrijven genereren circa 450.000 arbeidsplaatsen in Nederland.